Buletin informativ Legea 544/2001

Lista documentelor de interes public comunicate de Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea”

Dispozițiile legale în baza cărora se desfășoară activitatea specifică a muzeului sunt:

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

Legea nr 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

b) Structura organizatorică, program de funcționare

Structura organizatorică

Program de funcționare

 

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” și a persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice

Persoanele din conducere:

Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor publice:

  • Craciun Ana-Maria, inspector de specialitate
 

d) Coordonate de contact.

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta la sediul Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” conform art. 5, alin. (4) lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Copii după documentele solicitate se realizează în condițiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 
 

f) Strategiile si programele proprii - Informaţii despre obiectul programelor pot fi consultate la sediul Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” precum şi pe site-ul instituţiei.

 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

- Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public:

- Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea”

- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, al Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea”

- Numele și prenumele persoanelor din conducerea Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” și a persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

- Coordonatele de contact ale Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet

- Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil

- Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea

- Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii

- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

- decizii, referate, protocoale, rapoarte, scrisori sau adrese, materiale de specialitate, procese verbale.


i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public, şi anume:

reclamaţia - care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice

- plângerea - care se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.